Statut

„LEW LĘBORK”
STATUT

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie „Lew Lębork” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, oraz zdrowego trybu życia a w szczególności popularyzację kolarstwa wszelakiego typu.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Lębork.

§3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem sportowym w rozumieniu art.7a ustawy o kulturze fizycznej.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Lęborskiego.

§4

1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.
2. Stowarzyszenie może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

§5

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, loga, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.

§1

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Promowanie i popularyzowania sportów rowerowych,
2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rowerowych sportów rekreacyjnych wśród młodzieży i mieszkańców miasta oraz okolic,
3. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie swoich zainteresowań.
4. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na wsparcie działalności Stowarzyszenia, w szczególności poprzez wykorzystanie dotacji i darowizn,
5. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
6. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej
7. Organizację i realizację współzawodnictwa sportowego
8. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia
9. Prowadzenie działań integrujących członków Stowarzyszenia
10. Wspieranie działalności innych organizacji sportowych
11. Inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia

§2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• organizowanie zespołów o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
• organizowanie masowych imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
• organizowanie zawodów
• organizowanie wspólnych wyjazdów , rajdów,
• uczestniczenie w imprezach i zawodach organizowanych przez inne instytucje
• organizowanie spotkań integracyjnych
• podejmowanie innych działań do realizacji celów statutowych.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§1

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§2

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
• członków zwyczajnych,
• wspierających.

§3

Członkowie zwyczajni:

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
• uczestniczenia w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz mają prawo wybierać i być wybieranym do władz,
• wybierać i być wybieranym na delegatów,
• zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia
• korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
• członkowie do 18-tego roku życia nie mają prawa decydowania i brania udziału w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia oraz pracach we Władzach Stowarzyszenia
3. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
• regularne opłacanie składek,
• branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
• przejawianie troski o majątek,
• branie czynnego udziału we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.

§4

Członkowie wspierający:

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje wsparcie finansowe lub opłacanie składek członkowskich.
2. Członek wspierający w wolnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz korzystać z uprawnień wynikających z działalności.
3. Do obowiązków członka wspierającego należy propagowanie i popieranie celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Regularne opłacanie składek lub innych zadeklarowanych świadczeń.
5. Przestrzeganie statutu.

§5

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa na skutek:

1. dobrowolne wystąpienie przez członka zgłoszone w formie pisemnej do Zarządu
2. skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania zadeklarowanych składek,
3. śmierci członka,
4. pozbawienia praw publicznych
5. rozwiązania Stowarzyszenia
6. na podstawie uchwały Zarządu
7. działania na szkodę Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§1

Kadencja władz trwa cztery lata.

§2

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia zbiera się co najmniej raz na dwa lata. Zwołuje się je na podstawie uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź wniosku co najmniej 1 liczby członków. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne:
- w pierwszy terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/2 członków,
- w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
4. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych. Przy remisie decyduje głos Prezesa.

§3

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

• uchwalanie programu Stowarzyszenia,
• zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
• dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia,
• podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
• wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji rewizyjnej oraz uzupełnianie ich składu,
• podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
• uchwalaniu statutu oraz jego zmian w statucie tylko wtedy gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków,
• podejmowanie uchwały w innych , istotnych dla działalności Stowarzyszenia sprawach.

§4

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:

• z własnej inicjatywy,
• na żądanie Komisji Rewizyjnej,
• na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§5

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia „Lew Lębork” w okresie między Walnymi Zebraniami. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. Składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.

§6

Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu (w tym prezesa). Pracą Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności członek Zarządu wskazany przez Prezesa. W wypadku powstania wakatu w Zarządzie działa on w ograniczonym składzie do chwili wyboru nowego członka Zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

§7

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

• reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz ,
• wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
• uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
• kierowanie całokształtem spraw zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
• składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem,
• zwoływanie Walnych Zebrań,
• przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
• ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich
• pozyskiwanie środków w formie dotacji, grantów i darowizn
• prowadzenie kroniki,
• utrzymywanie kontaktów z samorządami miast, gmin, powiatów, województw i kraju.

§8

Komisja Rewizyjna jest organem, kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Składa się z trzech osób, spośród których wybiera przewodniczącego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.

§9

1. Do kompetencji Komisji należy:
• kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu,
• przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
• składanie sprawozdań oraz występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem w sprawie
• udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi,
• wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

2. Wykonywanie również innych zadań zleconych przez Walne Zebranie w zakresie kontroli Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
5. W wypadku powstania wakatu w Komisji działa ona w ograniczonym składzie do chwili wyboru nowego członka Komisji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ V
Działalność finansowa Stowarzyszenia

§1

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości rzeczy ruchome oraz środki finansowe. Środki finansowe na realizacje zadań statutowych Stowarzyszenia pochodzą:
• ze składek członkowskich,
• z darowizn, zapisów, spadków,
• z dotacji budżetowych na zadania zlecone.

§2

Środki finansowe Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych.

§3

Do ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa i drugiego Członka Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§1

Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ilości członków Stowarzyszenia.

§2

Rozwiązania Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§3

Uchwałą Walnego Zebrania Członków lub orzeczenie sądowe o rozwiązaniu Stowarzyszenia określają sposób likwidacji i rozdysponowania majątku.

§4

W sprawach nie unormowanych przepisami niniejszego statutu, obowiązuje ustawa o kulturze fizycznej i inne przepisy o Stowarzyszeniu i klubach sportowych.
ROZDZIAŁ VII

§1

1. Członkowie Stowarzyszenia i osoby im towarzyszące, biorące udział w imprezach organizowanych bądź współorganizowane przez stowarzyszenie, ubezpieczają się we własnym zakresie i nie wnoszą żadnych roszczeń do organizatorów i stowarzyszenia.
2. Członkiem Stowarzyszenia Lew Lębork w Lęborku może zostać osoba w wieku od lat 3 do 103. Osoba niepełnoletnia chcąc zostać członkiem Stowarzyszenia musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz powinna posiadać każdorazowo pisemną zgodę rodziców, lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w rajdach, zawodach i wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§2

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna może zostać także powołana podczas Zebrania Założycielskiego.

UWAGA:

Każdy Uczestnik lub Członek biorący udział we wspólnych wyjazdach/rajdach/zawodach z ramienia Lew Lębork ubezpiecza się od nastepst nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Komentowanie wyłączone.

  • GALERIA

    projekt_wybrany_2