Statut

STOWARZYSZENIE ROWEROWE LEW LĘBORK
STATUT
Stowarzyszenie Rowerowe ,,LEW LĘBORK’’
28.03.2018r

SPIS TREŚCI    1
ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, charakter prawny.    2
ROZDZIAŁ II Cele i środki działania.    2
ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki    3
ROZDZIAŁ IV Władze Stowarzyszenia    5
ROZDZIAŁ V Działalność finansowa Stowarzyszenia    7
ROZDZIAŁ VI Komunikacja elektroniczna    7
ROZDZIAŁ VII Znak graficzny Stowarzyszenia    7
ROZDZIAŁ VIII Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia    8
ROZDZIAŁ IX    8

„LEW LĘBORK”
STATUT

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, charakter prawny.

§ 1
Stowarzyszenie Rowerowe „Lew Lębork” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, oraz zdrowego trybu życia a w szczególności popularyzację kolarstwa wszelkiego typu.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Lębork.
§3
1.Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem sportowym w rozumieniu art.4 ust.7 ustawy o sporcie oraz ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Lęborskiego.
§4
1.    Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym Statutem.
2.    Stowarzyszenie może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.
§5
Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, logo, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.
§1
Celem Stowarzyszenia jest:
1.    Promowanie i popularyzowanie sportów rowerowych, oraz roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji
2.    Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rowerowych sportów rekreacyjnych wśród młodzieży i mieszkańców miasta oraz okolic.
3.    Współdziałanie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami mającymi podobne cele statutowe.
4.    Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na wsparcie działalności Stowarzyszenia, w szczególności poprzez wykorzystanie dotacji i darowizn.
5.    Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. Popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz działania na rzecz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
6.    Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.
7.    Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego.
8.    Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia.
9.    Prowadzenie działań integrujących członków Stowarzyszenia.
10.    Wspieranie działalności innych organizacji sportowych w zakresie promocji zdrowego trybu życia.
11.    Publikowanie na własnej stronie internetowej aktualnych informacji na temat w/w zadań.
12.Inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.

§2
1.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie zespołów o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
b) organizowanie masowych imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
c) organizowanie zawodów,
d) organizowanie wspólnych wyjazdów , rajdów,
e) uczestniczenie w imprezach i zawodach organizowanych przez inne instytucje,
f)  organizowanie spotkań integracyjnych,
g) podejmowanie innych działań do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 1
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§2
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. wspierających.
§3
Członkowie zwyczajni:
1.    Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia i opłacają regularnie składki członkowskie.
2.    Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a)    uczestniczenia w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz mają prawo wybierać i być wybieranym do władz,
b)    wybierać i być wybieranym na delegatów,
c)    zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
d)    korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
e)    małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maja ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
f)    małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych mogą należeć do stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
3.    Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a)    regularne opłacanie składek przez wszystkich członków od 18 – go roku życia, do 15 – go dnia każdego miesiąca, w przypadku nie opłacania przez okres 3 miesięcy członek zostaje powiadomiony pisemnie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, osoba wezwana zobowiązana jest do uregulowania składek w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia odbioru pisma, w przypadku nie dostosowania się do wezwania Zarząd podejmuje decyzję o  wykreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
b)    branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
c)    przejawianie troski o majątek,
d)    branie czynnego udziału we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.
e)    Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek zawiadamiania Zarządu o zmianach danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej. W przypadku niedochowania tego obowiązku korespondencja wysłana na dotychczasowy adres poczty elektronicznej, uważana jest za skutecznie doręczoną.
§ 4
Członkowie wspierający:
1.    Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia
i zadeklaruje wsparcie finansowe lub opłacanie składek członkowskich.
2.    Członek wspierający w walnych zebraniach Stowarzyszenia jest głosem doradczym.
3.    Do obowiązków członka wspierającego należy propagowanie i popieranie celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Przestrzeganie statutu.
§ 5
Członkostwo Stowarzyszenia wygasa na skutek:
1.    Dobrowolnego wystąpienia przez członka zgłoszone w formie pisemnej do Zarządu.
2.    Skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania zadeklarowanych składek.
3.    Śmierci członka.
4.    Pozbawienia praw publicznych.
5.    Rozwiązania Stowarzyszenia.
6.    Na podstawie uchwały Zarządu.
7.    Działania na szkodę Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 1
Kadencja władz trwa 4 (cztery) lata.
§ 2
1.    Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    Walne Zebranie Stowarzyszenia zbiera się co najmniej raz w roku, po wcześniejszym zawiadomieniu e-mailowym oraz poprzez informację zamieszczoną na stronie Stowarzyszenia i oficjalnym profilu facebookowym.  Zwołuje się je na podstawie uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź wniosku co najmniej 1/3 liczby wszystkich członków Stowarzyszenia.
3.Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne:
a) w pierwszy terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/2 członków,
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych o ile termin ten był podany
w zawiadomieniu.
4. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
5. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych. Przy remisie decyduje głos Prezesa.
§ 3
Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
a)    uchwalanie programu Stowarzyszenia,
b)    zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c)    dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia,
d)    podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e)    wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji rewizyjnej oraz uzupełnianie ich składu,
f)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
g)    uchwalaniu statutu oraz jego zmian w statucie tylko wtedy gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków,
h)    podejmowanie uchwały w innych , istotnych dla działalności Stowarzyszenia sprawach.
§ 4
Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a)    z własnej inicjatywy,
b)    na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 5
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Rowerowego „Lew Lębork” w okresie między Walnymi Zebraniami. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. Składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Walne Zebranie wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika
§ 6
Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu (w tym prezesa). Pracą Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności członek Zarządu wskazany przez Prezesa.
W wypadku powstania wakatu w Zarządzie działa on w ograniczonym składzie do chwili wyboru nowego członka Zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
§7
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
a)    reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
b)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c)    uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
d)    kierowanie całokształtem spraw zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
e)    składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem,
f)    zwoływanie Walnych Zebrań,
g)    przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
h)    ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich lub ich zmiany,
i)    pozyskiwanie środków w formie dotacji, grantów i darowizn,
j)    prowadzenie kroniki,
k)    utrzymywanie kontaktów z samorządami miast, gmin, powiatów, województw i kraju.
§ 8
Komisja Rewizyjna jest organem, kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Składa się z trzech osób, spośród których wybiera przewodniczącego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.
§ 9
1.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)    kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu,
b)    przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
c)    składanie sprawozdań oraz występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi,
d)    wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
e)    wykonywanie również innych zadań zleconych przez Walne Zebranie w zakresie kontroli Zarządu.

2    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.

4    W wypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej działa ona w ograniczonym składzie do chwili wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

§10
Do kompetencji Skarbnika należy:
a) założenie i prowadzenie rachunku bankowego Stowarzyszenia
b) – pilnowanie dyscypliny finansowej organów Stowarzyszenia
c) – składanie Zarządowi półrocznych informacji o wywiązywaniu się członków Stowarzyszenia z obowiązków finansowych wobec Stowarzyszenia.
d) przyjmowanie składek członkowskich
ROZDZIAŁ V
Działalność finansowa Stowarzyszenia
§ 1
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości rzeczy ruchome oraz środki finansowe. Środki finansowe na realizacje zadań statutowych Stowarzyszenia pochodzą:
• ze składek członkowskich,
• z darowizn, zapisów, spadków,
• z dotacji budżetowych na zadania zlecone.
§ 2
Środki finansowe Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych.
§ 3
Do ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa i drugiego Członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Komunikacja elektroniczna

§1
W Stowarzyszeniu dopuszcza się korzystanie z elektronicznych środków komunikacji; w tym zwłaszcza Internetu, w zakresie:
– prowadzenia strony internetowej Stowarzyszenia oraz świadczenia za jej udziałem nieodpłatnych usług elektronicznych
– konsultacji działań Zarządu z członkami Stowarzyszenia
– przyjmowanie uwag, postulatów i pomysłów członków Stowarzyszeni
– pozyskiwanie i przyjmowanie nowych członków
– podejmowanie działań na rzecz celów Stowarzyszenia oraz funkcjonowania Stowarzyszenia w cyberprzestrzeni
ROZDZIAŁ VII
Znak graficzny Stowarzyszenia
§ 1
1. Znakiem graficznym Stowarzyszenia przedstawia głowę lwa w kolorze czarnym na białym tle wpisaną w koło rowerowe w kolorze białym.
2. Używanie znaku graficznego Stowarzyszenia przez inne osoby prywatne lub fizyczne wymaga pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia
3. Wzór znaku graficznego załączony jest do niniejszego Statutu.
ROZDZIAŁ VIII
Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§1
Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ilości członków Stowarzyszenia.
§2
Rozwiązania Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§3
Uchwałą Walnego Zebrania Członków lub orzeczenie sądowe o rozwiązaniu Stowarzyszenia określają sposób likwidacji i rozdysponowania majątku.
§4
W sprawach nie unormowanych przepisami niniejszego statutu, obowiązuje ustawa o sporcie inne przepisy o Stowarzyszeniu i klubach sportowych.

ROZDZIAŁ IX

§ 1
1.    Członkowie Stowarzyszenia i osoby im towarzyszące oraz każdy uczestnik biorący, udział w imprezach, wyjazdach, zawodach, rajdach organizowanych bądź współorganizowane przez stowarzyszenie, powinni zapoznać się z regulaminem rajdów i mini rajdów umieszczonym na stronie internetowej www.lew.lebork.pl
2.    Członkiem Stowarzyszenia Lew Lębork w Lęborku może zostać osoba w wieku od lat 3 do 103. Osoba niepełnoletnia chcąc zostać członkiem Stowarzyszenia musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz powinna posiadać każdorazowo pisemną zgodę rodziców, lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w rajdach, zawodach i wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 2
Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna może zostać także powołana podczas Zebrania Założycielskiego.

Wzór graficzny logo Stowarzyszenia

Komentowanie wyłączone.