Regulamin mini rajdów i rajdów

REGULAMIN MINI RAJDÓW I RAJDÓW ORGANIZOWANYCH

PRZEZ STOWARZYSZENIE ROWEROWE „LEW LĘBORK”

 

 1. Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
 2. W mini rajdach lub rajdach biorą udział rowery napędzane siłą ludzkich mięśni.
 3. Trasa, godzina i miejsce wycieczki określona jest w ogłoszeniu opublikowanym na profilu Facebooku organizatora.
 4. Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie
  z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym. Każdy uczestnik przejazdu zobowiązany jest do jazdy w kasku. W przypadku braku kasku organizator nie dopuści takiego uczestnika do rajdu.
 5. W przypadku organizowania mini rajdów lub organizowanych w godzinach wieczornych lub nocnych każdy uczestnik musi posiadać kamizelkę odblaskową lub szelki odblaskowe oraz sprawne oświetlenie rowerowe – przednie i tylne.
 6. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Osoby niepełnoletnie przed startem u osoby prowadzącej rajd dostarczają wypełnioną zgodę na uczestnictwo w rajdzie rowerowym. Niepełnoletni uczestnik nie może uczestniczyć w rajdzie w przypadku, kiedy nie dostarczy na starcie do prowadzącego rajd wypełnionej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w rajdzie rowerowym. Wzór zgody można pobrać ze strony: http://lew.lebork.pl/?page_id=2143 – na samym dole strony.
 7. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.
 8. W rajdzie lub minirajdzie nie może wziąć udział osoba zarażona koronawirusem SARS-CoV-2 przebywająca na izolacji lub osoba przebywająca na kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.
  W przypadku złego samopoczucia, podwyższonej temperatury lub innych objawów mogących świadczyć o zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 zalecamy pozostanie w domu i nienarażanie innych na zarażenie się tym wirusem.
 9. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
  i ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych
  i ratowniczych.
 10. Nie wolno wyprzedzać osób prowadzących oraz nie wolno jechać za osobami zamykającymi. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
 11. Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
 12. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony. Organizator nie ma obowiązku naprawy roweru, który uległ awarii podczas przejazdu.
 13. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie.
 14. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestników rajdu muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu oraz uczestnikom drogi publicznej.
  W przypadku awarii roweru lub braku możliwości jazdy z innej przyczyny, która uniemożliwia uczestnikowi rajdu dalszą jazdę organizator nie zapewnia transportu z miejsca, w którym nastąpiło dane zdarzenie/sytuacja do miejsca zamieszkania uczestnika.
 15. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną do odpowiednich służb.
 16. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.
 17. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych. Podczas rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych powyżej 0,5 (pół) %. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe, które wystąpią z udziałem będących pod wpływem alkoholu.
 18. Organizator nie zezwala na branie na rajd zwierząt będących pod opieką właściciela
  w torbie, plecaku bądź w przyczepce rowerowej.
 19. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
 20. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział.
 21. Każdy uczestnik bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie
  i zgubione rzeczy.
 22. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z przejazdem.
 23. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami przejazdu mogą być wykorzystane przez organizatorów.
 24. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z
 25. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
 26. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
 27. Z regulaminem przejazdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową lew.lebork.pl. Uczestnik przejazdu podpisując listę obecności przed startem ma pełną wiedzę na temat znajomości całego regulaminu mini rajdów i rajdów i w pełni go akceptuje.
 28. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
 29. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 30. W przypadku złych warunków atmosferycznych mini rajd lub rajd może zostać odwołany, o czym organizator poinformuje na profilu Facebooku Stowarzyszenia organizator stawi się na starcie wymienionym w informacji zamieszczonej na Facebooku i stronie internetowej Lwa – lew.lebork.pl informując obecnych
  o możliwości odwołania rajdu.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

 

Adam Matuszek – prezes

 

Komentowanie wyłączone.