Regulamin mini rajdów i rajdów

REGULAMIN MINI RAJDÓW I RAJDÓW ORGANIZOWANYCH

PRZEZ STOWARZYSZENIE ROWEROWE „LEW LĘBORK”

 

 1. Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
 2. W mini rajdach lub rajdach biorą udział rowery napędzane siłą ludzkich mięśni.
 3. Trasa, godzina i miejsce wycieczki określona jest w ogłoszeniu opublikowanym na profilu Facebooku organizatora.
 4. Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
 5. W przypadku organizowania mini rajdów lub organizowanych w godzinach wieczornych lub nocnych każdy uczestnik musi posiadać kamizelkę odblaskową lub szelki odblaskowe oraz sprawne oświetlenie rowerowe – przednie i tylne.
 6. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 7. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.
 8. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
 9. Nie wolno wyprzedzać osób prowadzących oraz nie wolno jechać za osobami zamykającymi. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
 10. Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
 11. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
 12. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie.
 13. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestników rajdu muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu.
 14. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.
 15. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.
 16. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
 17. Organizator nie zezwala na branie na rajd zwierząt będących pod opieką właściciela w torbie, plecaku bądź w przyczepce rowerowej.
 18. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane                                             z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
 19. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział.
 20. Każdy uczestnik bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
 21. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z przejazdem.
 22. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami przejazdu mogą być wykorzystane przez organizatorów.
 23. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z  przejazdu.
 24. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
 25. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
 26. Z regulaminem przejazdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową www.lew.lebork.pl. Uczestnicząc w przejeździe akceptuje się warunki niniejszego regulaminu.
 27. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 29. W przypadku złych warunków atmosferycznych mini rajd lub rajd może zostać odwołany, o czym organizator poinformuje na profilu Facebooku Stowarzyszenia organizator stawi się na starcie wymienionym w informacji zamieszczonej na Facebooku i stronie internetowej Lwa – www.lew.lebork.pl informując obecnych o możliwości odwołania rajdu.

 

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Adam Matuszek – prezes

 

Komentowanie wyłączone.

 • GALERIA

  mtb